Nieuwe ETA-studiemodules: Hermeneutiek 2 & Openbaring

Hermeneutiek 2
De basisopzet van deze nieuwe studiemodule bestaat uit drie delen, verdeeld over ruim 250 pagina's. 

• Het eerste deel is introducerend van aard en vormt onder andere een eerste verkenning wat betreft methodologie en enkele hermeneutische grondbeginselen.
• Het tweede en grootste deel bestaat uit een historische inleiding op de hermeneutiek vanaf de Klassieke Oudheid tot aan de meest recente, postmoderne ontwikkelingen.
• Het derde deel, ten slotte, zoekt het voorafgaande samen te brengen in een schets van de hoofdlijnen van een evangelische hermeneutiek.

Actieprijs: € 35,- (geldig tot 1 maart 2014 in de ETA-webshop), daarna € 50,-.

Openbaring
Laat het boek Openbaring een openbaring voor u zijn! Nee, deze
studiemodule geeft u geen antwoord op al uw vragen over dit boek. Ook geeft de module u geen berekening in welk jaar, op welke dag en op welk uur de Heer Jezus terug zal gaan komen op aarde. De module helpt u echter wél op weg om te begrijpen wanneer, door wie, voor wie, en waarom het boek geschreven is. Ook geeft het inzicht in de verschillende methoden van uitleg van het boek. Vele bijzondere kenmerken en mogelijke indelingen van het boek worden u aangereikt. Daarnaast bevat de module een uitgebreid verslag van de theologie van het boek. Wat leert het boek ons omtrent God, Jezus, de Heilige Geest, engelen, satan, redding, enzovoort.

Actieprijs: € 27,50 (geldig tot 1 maart 2014 in de ETA-webshop), daarna € 37,50. 

Foto's diplomering

Foto's diplomering ETA & EPS in Zwijndrecht (17 januari 2014) en Meppel (25 januari 2014)


Interview met Henk ten Voorde: "Tijd voor bezinning over de evangelische samenkomst"


Foto: Reformatorisch Dagblad"Binnen evangelische samenkomsten ligt traditioneel een grote nadruk op aanbiddingsliederen. Voor andere elementen, zoals klaagliederen, is hierdoor minder aandacht. Met onze cursus willen we de bezinning over de liturgie, waar ook liedkeuze bij hoort, op gang brengen," zegt Henk ten Voorde. Vanaf begin 2014 biedt het Evangelisch College de Toerustingscursus Zangleiders aan. Henk is één van de docenten.

Klik hier om het hele artikel op CIP.nl te lezen.


 

Marturia #10: Gebed in de Vroege Kerk

December 2013

Tiende editie Marturia:Marturia #10 Gebed in de Vroege Kerk
Alhoewel het gebed tot het centrum van het geloofsleven behoort (of zou moeten behoren), is het praktiseren ervan lang niet altijd zo eenvoudig. Ook voor de discipelen was het niet vanzelfsprekend: “Heer, leer ons bidden” (Luc. 11:1). Gelukkig zijn er ook altijd positieve uitzonderingen. De grote Augustinus slaagde erin zelfs een heel boek te schrijven in de vorm van een gebed, namelijk zijn Confessiones, oftewel ‘Belijdenissen’. Het is daarom een voorrecht dat we in deze editie van Marturia ons oor (en hart) te luisteren mogen leggen bij deze kerkvader. Op welke wijze bad hij? Wat sprak hij daarin uit? Hoe stelde hij zich op naar God? En hoe kan dit ons vandaag nog inspireren? In een andere bijdrage wordt stilgestaan bij de vroegchristelijke fysieke gebedshouding. Onbewust gaan we er vaak van uit dat gelovigen van alle tijden hebben gebeden met de handen gevouwen en de ogen dicht; staand of knielend. Ook Jezus wordt niet zelden in deze gebedspose afgebeeld. Een interessante vraag is in hoeverre dit overeenkomt met wat we weten van de vroegchristelijke gebedspraktijk. Nieuwsgierig geworden? In deze Marturia leest u er meer over!

► Klik hier om te lezen.

Uw reactie op Marturia
De redactie van Marturia vindt het leuk om reactie van lezers te ontvangen. Wat vindt u van Marturia? Heeft u een vraag of suggestie? Stuur dan een email naar .

Digitaal e-magazine
Marturia wordt gratis als e-magazine aangeboden. De nieuwe editie van Marturia kunt u direct openen door op de afbeelding rechts te klikken, of te surfen naar onze website: www.marturia.info. Het is mogelijk de pagina op volledige grote te bekijken en in te zoomen op delen van de pagina. Leest u liever van papier, dan kunt u Marturia via deze link downloaden als PDF-bestand en desgewenst zelf uitprinten.

Stuurt u Marturia gerust door naar anderen, zodat zoveel mogelijk mensen worden bereikt met het getuigenis uit de Vroege Kerk!

Missie
Marturia is Grieks voor 'getuigenis'. Dit geeft al aardig aan wat onze missie is, namelijk 'getuigen'. Waarvan willen wij getuigen? De doelstelling van Marturia is om te getuigen van de kerk uit de eerste eeuwen tot opbouw van de kerk van vandaag. We willen ons laten inspireren door de wijze waarop de gelovigen uit die beginperiode vorm gaven aan hun christen-zijn, zoals de wijze waarop zij in het leven stonden, wat zij geloofden, en hoe ze als christenen samen kwamen.

Volgende edities
Wij hebben de doelstelling om 2 à 3 keer per jaar een nieuwe editie uit te brengen.


Israëlreis gaat door!

17 december 2013

Het minimaal benodigd aantal deelnemers heeft zich ingeschreven. 

Het Evangelisch College organiseert van 14 t/m 23 februari 2014 een rondreis door Israël. Reisleider is bestuurslid Paul van Hooidonk. Interesse ook nog mee te gaan? Klik hier voor meer informatie.


ETA start met Toerustingscursus Zangleiders

De Evangelische Theologische Academie (ETA), onderdeel van het Evangelisch College, biedt vanaf februari 2014 een Toerustingscursus Zangleiders aan. Deze cursus wil een impuls geven aan de theologische doordenking van de samenkomst in de evangelische beweging. De eerste cursus wordt aangeboden in Almere.

Henk ten Voorde, MA, is docent bij het Evangelisch College en ontwikkelde de cursus. Hij vertelt: “Als Evangelisch College wilden we al langer aandacht besteden aan de (evangelische) samenkomst. Uit de evangelische beweging komen steeds meer vragen naar voren over de invulling en vormgeving van de eredienst op zondag. Daarom willen we als theologisch opleidingsinstituut middels deze cursus een impuls geven aan het theologisch doordenken van de samenkomst. Het accent van deze cursus ligt dan ook niet zozeer op de techniek van het leiden van de zangdienst maar meer op het doordenken van achterliggende vragen zoals: waartoe komt de gemeente samen? De cursus bestaat uit vier lesavonden, waarin zowel aandacht is voor theorie als praktijk.”
Naast Henk ten Voorde zijn ook Hans Okkerse, drs. Kees van Setten en ds. Tjitte Wever als docent aan deze cursus verbonden.

Voor wie is deze cursus bedoeld?
Henk ten Voorde: “De cursus is niet alleen bedoeld voor zangleiders, maar voor iedereen die meewerkt aan de viering. Je krijgt inzicht in jouw rol en plaats tijdens de viering en in de Bijbelse fundering voor de samenkomst. Door de kennis die je opdoet tijdens deze cursus ga je anders naar de samenkomst kijken en krijg je oog voor Gods doel wanneer wij samenkomen.”

Eerste cursus in Almere
De eerste cursus, bestaande uit vier lesavonden, wordt in februari en maart 2014 gehouden op vier donderdagavonden in de Evangelische Gemeente Parousia Almere, Randstad 21-71, Almere.

Zie voor meer informatie: www.eta.nl/Toerustingscursus-zangleiders.html.


Laura Dijkhuizen over de start van de opleiding Missionair Werk

Laura DijkhuizenZaterdag 28 september was de eerste lesdag van de nieuwe opleiding Missionair Werk. Een opleiding over het uitdragen van het Evangelie dichtbij en ver weg. Met zestien studenten is de opleiding van start gegaan. We vroegen Laura Dijkhuizen, coördinator en docent van de opleiding, naar haar ervaringen, verwachtingen en wensen voor deze opleiding en studenten.

Laura, hoe is de eerste lesdag verlopen?
Het was inspirerend om elkaar te leren kennen. Ik zag veel leergierigheid, ook onder mensen die al het nodige in de zending en evangelisatie gedaan hebben. Qua leeftijd was het gezelschap gemêleerd, van twintigers tot zestigers. Wel waren er meer vrouwen dan mannen, net zoals in de praktijk. Steven Mudde, coördinator discipelschap bij EA/EZA, sprak over discipelschap. Hij vertelde wat discipelschap inhoudt en daagde ons uit om na te denken over onze motivatie, onze drive. Zelf heb ik daarna de les verzorgd ‘Inleiding missionair werk’. We zijn begonnen met de basis, zoals enkele kernbegrippen. Met elkaar waren we enthousiast. Al realiseren de studenten zich nu wel dat het veel werk is, namelijk 15-20 uur per week. Het is niet iets wat je er even bij doet, maar als je er bewust voor kiest dan levert het je veel op.

Wat kunnen de studenten verwachten dit jaar?
Veel inspiratie en Bijbelse onderbouwing voor de missionaire praktijk. Daarnaast een hedendaagse kijk op missionair werk, waarin het eigen denken geschud wordt. Vroeger was zending en evangelisatie vooral gericht op het verstandelijk overtuigen, nu neemt het gevoel een meer prominente plaats in. Het is belangrijk dat mensen gaan ervaren: ‘dit heb ik ook nodig’. Zelf verwacht ik dat we met elkaar op weg gaan, achter Jezus aan. Ook verwacht ik groei naar boven, in onze relatie met God en opzij, naar elkaar toe. Ik ga heerlijk genieten van de groei van deze studenten en groei hierdoor zelf ook mee.

Welk vak zou je zelf het liefst volgen?
Naast de missionaire vakken ben ik ook erg benieuwd naar gesprekstechnieken en bijbelstudiemethodieken. Beide docenten gaan het missionair proberen in te vullen en ik ben nieuwsgierig hoe dat uitpakt. Als deze opleiding er was voordat ik ging studeren, gericht op jezelf leren kennen en in je eigenheid naar buiten treden, zou ik hier voor kiezen.

Wat hoop je dat de studenten in ieder geval onthouden?
Dat God vreselijk veel van mensen houdt. Natuurlijk hoop ik ook dat ze hun eigen roeping ontdekken, maar dat is secundair aan het leren kennen van God die alles voor je heeft over gehad.

Waarom zou jij anderen deze opleiding aanbevelen?
De kerken lopen leeg en worden minder belangrijk, maar we hebben een aantrekkelijke en belangrijke boodschap. Het is aan ons om mensen het goede nieuws te vertellen, maar daar hebben we toerusting voor nodig. Chris Wright beschrijft het mooi in zijn boek ‘De Bijbelse missie’:

“Zelfs Jezus nam drie jaar de tijd om zijn discipelen te instrueren voordat hij hen op pad stuurde. En dat gaf Hem nog maar amper voldoende tijd om hun Bijbelkennis radicaal om te vormen zodat ze de Schriften leerden bezien in het licht van wie Hij was en te begrijpen hoe ze Hem, de toekomst van Israël en die van de rest van de wereld moesten plaatsen in de ontwikkeling van het Bijbelverhaal. Zou een dergelijke instructie niet helemaal hard nodig zijn nu Bijbelstudie en Schriftkennis onder evangelicale christenen op zo’n laag pitje staan?”


 

ANBI-status ingetrokken; bezwaarprocedure loopt

16 september 2013

ANBI-status Evangelisch College ingetrokken; bezwaarprocedure loopt

► Belangrijke mededeling voor (potentiële) donateurs en legatoren van het Evangelisch College


De belastingdienst heeft medio augustus 2013 besloten de ANBI-status van het Evangelisch College met terugwerkende kracht in te trekken.

In mei 2013 had de belastingdienst al geheel onverwachts aangegeven dat men voornemens was de bestaande ANBI-status in te trekken. Naar de mening van de belastingdienst zijn de activiteiten van het Evangelisch College (EC) niet primair en rechtstreeks gericht op het algemeen belang, maar vooral gericht op het persoonlijk belang van de studenten. Ons inziens voldoet het EC echter wel degelijk aan de criteria van een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Voorafgaand aan de formele beschikking hadden we (samen met onze fiscalist) van de ons geboden mogelijkheid gebruik gemaakt om schriftelijk uitgebreid en met redenen omkleed aan te geven waarom we het niet eens waren met het voornemen van de fiscus. Aan onze argumenten werd echter helaas (vooralsnog) geen gehoor gegeven. Na de vakantieperiode heeft de fiscus de formele beschikking over de intrekking van de ANBI-status opgelegd, tot onze verbazing met terugwerkende kracht.

Als EC werken we nu aan een formeel bezwaarschrift (zowel tegen het besluit zelf als tegen de ingangsdatum). Dit bezwaar zal worden behandeld door een andere belastinginspecteur. Mocht ook dit niet tot een verandering leiden, dan zullen we overwegen de zaak in een beroepsprocedure voor de rechter te brengen.

Hoewel de bezwaarprocedure dus nog loopt, willen wij u nu reeds van de stand van zaken op de hoogte brengen, omdat een en ander direct gevolgen heeft voor de fiscale behandeling van giften of legaten die ons vanaf 12 augustus 2013 (= de formele intrekkingsdatum) zijn of worden geschonken:

  • giften aan het Evangelisch College (ETA/EPS/ETS) zijn voor donateurs voortaan niet meer aftrekbaar in de inkomstenbelasting;
  • giften en legaten zijn voor het Evangelisch College voortaan (afhankelijk van de hoogte) belast met schenkbelasting resp. erfbelasting. {update oktober 2013: Om dit bezwaar te ondervangen heeft het bestuur besloten dat het Evangelisch College bij het vervallen van de ANBI-status in ieder geval de status van SBBI (sociaal belang behartigende instelling) aanneemt, op grond waarvan (evenals bij ANBI’s) géén schenk- en erfbelasting is verschuldigd over ontvangen schenkingen en erfenissen.}

Kortom: vooralsog vervallen de fiscale vrijstellingen die verbonden zijn aan de ANBI-status voor zowel donateur/legator als voor het EC.

Graag hadden we onze trouwe donateurs dit vooraf willen melden, maar omdat de belastingdienst haar beslissing met terugwerkende kracht laat ingaan, hebben we dit niet tijdig kunnen doen.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie reeds gedane giften van na 12 augustus 2013 willen terugvorderen en/of de afgegeven incassomachtiging (op grond waarvan we tot op heden uw periodieke gift incasseerden) willen intrekken, dan hebben we daar begrip voor. U kunt een verzoek hiertoe indienen bij onze financieel medewerker Marjan van den Herik ().

We hopen echter dat onze (potentiële) donateurs het EC, ook bij het wegvallen van fiscale faciliteiten, financieel willen blijven ondersteunen, om onze missie ‘Bijbel(getrouw) onderwijs’ mede mogelijk te blijven maken.
Mocht u over dit bericht inhoudelijke vragen hebben, dan kunt u het beste contact opnemen met Jan Kranendonk, de adjunct-directeur financiën van het EC.

Uw voorbede in deze zaak wordt door ons op prijs gesteld.

Namens bestuur en directie,

drs. Cees van Nes, algemeen directeur

PS: Bovenstaand bericht zullen we ook, voor zover wij over de adresgegevens beschikken, per brief aan onze donateurs meedelen.


Terugblik opening studiejaar

September 2013

In het kader van de komst van de Dode Zeerollen naar Nederland (zie: Drents Museum) werd op zaterdag 31 augustus 2013 in Assen een congres gehouden over de Dode Zeerollen en de betrouwbaarheid van de Bijbel. Het Evangelisch College had zich hierbij aangesloten en opende op deze dag het nieuwe studiejaar met bestuur, docenten en medewerkers. Ook diverse studenten en cursisten waren als deelnemer aanwezig op het congres.

Verslag

Hieronder volgt een verslag van het congres (overgenomen van de organisatie van het congres).

Hoe betrouwbaar is de Bijbel voor u?”
Deze prikkelende vraag staat centraal tijdens het congres rond de Dode Zeerollen dat op 31 augustus geopend werd in Assen. Een interkerkelijke werkgroep zag in de komst van de Dode Zeerollen naar het Drents Museum een unieke kans om vanuit verschillende invalshoeken de betrouwbaarheid van de Bijbel voor het voetlicht te brengen. De bedoeling van het congres is om bevindingen uit (wetenschappelijk) onderzoek te delen met bezoekers en hierover in gesprek te gaan en de dialoog te zoeken.

Startzaterdag congres inspirerend en veelbelovend
Theaterzaal De Schalm van het ICO in Assen zat met ongeveer 200 aanwezigen bijna vol tijdens de eerste bijeenkomst van het congres. Op deze dag stond het belang van de Dode Zeerollen centraal.

Ing. Stef Heerema, een van de initiatiefnemers, opende het congres met woorden vol belofte uit de zogenaamde Messiaanse Apocalyps, stukje 4Q521 uit de Dode Zeerollen, momenteel te bewonderen in het Museum, waarin staat: “Want Hij zal gevangenen bevrijden, blinden genezen en gebogenen oprichten. Heerlijke dingen die nooit eerder zijn gebeurd zal de Heer doen. Hij zal zwaargewonden genezen, de doden doen herleven en armen verzadigen.”

Lezing dr. Lalleman
In zijn bijdrage stelde Nieuwtestamenticus dr. Lalleman van Spurgeon’s College in Londen dat de rollen veel kennis bieden over het Jodendom. Ook bevestigen ze volgens hem de betrouwbaarheid van overgeleverde Bijbelteksten. In de Nieuwe Bijbelvertaling zijn bijvoorbeeld relatief weinig wijzigingen in het Oude Testament doorgevoerd naar aanleiding van de vondsten. Christus verwees naar “de schriften”, kennelijk in die tijd ook al een afgebakend begrip. En over het Johannes-evangelie is altijd veel discussie geweest. Het zou eerder Grieks dan Joods zijn vanwege het dualisme. Lalleman gaf in zijn lezing aan dat deze opvatting achterhaald is nu uit de Dode Zeerollen is gebleken dat het thema licht/duister juist wél Joods was. De waarde van de Dode Zeerollen is volgens hem niet zozeer normatief, omdat de groep uit Qumran de Bijbelse geschriften op hun eigen manier interpreteerde, zoals iedere groep geneigd is te doen.

Lezing prof. dr. Paul
Prof. Dr. Paul van de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven behandelde de Canon in relatie tot tekstoverlevering van het Oude Testament. De Heilige geschriften werden destijds in de tempel opgeborgen. De geschriften in Qumran bevatten geen uitspraak over hun status en het is goed mogelijk dat de canon (de omvang van het OT) al vast stond voor het ontstaan van de gevonden rollen. In de traditionele visie van de kerk werd de Canon al vastgelegd door (de schrijver van het boek) Ezra in de vijfde eeuw voor Christus. En volgens de Romeins-Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus (eerste eeuw na Christus) zouden de Joden het niet wagen iets aan “de schriften” toe te voegen, te verwijderen of te veranderen. Wat blijkt uit de Qumran-rollen is hoe zorgvuldig de geschriften werden overgeschreven door Joodse overschrijvers.

Lezing drs. Hobrink
Drs. Hobrink ging in op Moderne wetenschap en de Bijbel. Hij stelde dat de wetten van Mozes de moderne wetenschap ver vooruit waren en illustreerde dit met diverse sprekende voorbeelden. Zo liet Mozes bijvoorbeeld noteren dat mensen hun behoeften buiten de kampeerplaats moesten begraven. In de Middeleeuwen volgde men deze raad niet op, zo is gebleken, met alle gevolgen van dien. De Bijbel is de wetenschap al 3500 jaar vooruit.

Bron: www.geloofjijhet.com.


 

Samenwerking met Baptisten Seminarium

Juli 2013

Op 1 juli plaatsten Nathan Witkamp (coördinator academische zaken) namens de ETA en Teun van der Leer (rector) en Douwe Visser (lid opleidingsraad) namens het Baptisten Seminarium hun handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst. 

In dit convenant is vastgelegd dat ETA-studenten vanaf hun derde studiejaar ook vakken kunnen volgen via het CHE- en/of Windesheimtraject van het Seminarium. Door deze samenwerking kan een student het ETA-diploma én het kerkelijk diploma van het Baptisten Seminarium behalen. Met het diploma van het Seminarium kan de student een beroepbaarstelling als predikant aanvragen binnen zowel de Unie van Baptistengemeenten als de ABC-gemeenten (Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten). 

Klik hier voor meer informatie over de inhoud van de samenwerking. 

 

Marturia #9

Juni 2013

Marturia #9Uw kinderen tegen de rots
De vroegkerkelijke receptie van Psalm 137:9

“Gelukkig hij, die uw kinderen zal grijpen en tegen de rots verpletteren”. Aldus Psalm 137:9. Deze uitspraak heeft de gemoederen al duizenden jaren bezig gehouden. Hoe is zo’n uitspraak te rijmen met het evangelie van liefde, genade, en vergeving? Leert het Nieuwe Testament ons niet om onze vijanden lief te hebben en te bidden voor hen die ons vervolgen (vgl. Matth. 5:44; Rom. 12:19-21)? Hedendaagse atheïsten zien hierin een bewijs dat religie in het algemeen en het christelijk geloof in het bijzonder helemaal niet zo vredelievend is als vaak beweerd wordt. Dergelijke aanvechtingen waren ook de kerkvaders niet vreemd. In deze editie van Marturia bespreekt prof. dr. A. van de Beek hoe deze vroegchristelijke denkers Psalm 137:9 uitlegden en in harmonie wisten te brengen met hun nieuwtestamentisch geloof. Kunnen wij de kerkvaders hierin naspreken? Of is hun benadering niet meer de onze? Ditmaal een prikkelend artikel dat ons uitdaagt onze eigen Bijbeluitleg onder de loep te nemen. We zijn benieuwd naar uw reactie!

Klik hier om te lezen.

Uw reactie op Marturia
De redactie van Marturia vindt het leuk om reactie van lezers te ontvangen. Wat vindt u van Marturia? Heeft u een vraag of suggestie? Stuur dan een email naar .

Digitaal e-magazine
Marturia wordt gratis als e-magazine aangeboden. De nieuwe editie van Marturia kunt u direct openen door op de afbeelding rechts te klikken, of te surfen naar onze website: www.marturia.info. Het is mogelijk de pagina op volledige grote te bekijken en in te zoomen op delen van de pagina. Leest u liever van papier, dan kunt u Marturia via deze link downloaden als PDF-bestand en desgewenst zelf uitprinten.

Stuurt u Marturia gerust door naar anderen, zodat zoveel mogelijk mensen worden bereikt met het getuigenis uit de vroege Kerk!

Missie
Marturia is Grieks voor 'getuigenis'. Dit geeft al aardig aan wat onze missie is, namelijk 'getuigen'. Waarvan willen wij getuigen? De doelstelling van Marturia is om te getuigen van de kerk uit de eerste eeuwen tot opbouw van de kerk van vandaag. We willen ons laten inspireren door de wijze waarop de gelovigen uit die beginperiode vorm gaven aan hun christen-zijn, zoals de wijze waarop zij in het leven stonden, wat zij geloofden, en hoe ze als christenen samen kwamen.

Volgende edities
Wij hebben de doelstelling om 2 à 3 keer per jaar een nieuwe editie uit te brengen.


Nieuw: 3-jarige opleiding Missionair Werk

PERSBERICHT
Zwijndrecht, 14 mei 2013

ETA start opleiding Missionair Werk

Vanaf september 2013 start de Evangelische Theologische Academie (ETA), onderdeel van het Evangelisch College (EC), met een nieuwe driejarige deeltijdopleiding Missionair Werk op HBO-niveau. De opleiding wordt aangeboden op twaalf zaterdagen in Amersfoort.

Achtergrond
De opleiding Missionair Werk sluit aan bij de verandering van de positie van de Nederlandse kerk in de afgelopen tientallen jaren. Doordat de kerk meer is verschoven naar de marge van de samenleving, is er een (positieve) herbezinning op gang gekomen waarin de kerk zich meer en meer bewust is geworden van haar missionaire roeping: het licht en zout te zijn in de wereld (Mattheüs 5:13-16). Als opleidingsinstituut wil de ETA haar taak en verantwoordelijkheid oppakken om kerken en gemeenten hierin te ondersteunen door christenen toe te rusten voor hun missionaire taak in de samenleving.

Opleiding
De driejarige opleiding Missionair Werk wordt gekenmerkt door een stevig Bijbels-theologisch kader en praktisch-theologische vakken, gericht op missionair werk. Naast zelfstudie zijn er jaarlijks 12 collegedagen in Amersfoort. Deze lesdagen worden geopend met een inspiratiemoment, verzorgd door een missionaire organisatie of missionair werker. Vervolgens volgt er een uur discipelschap waarin ruim aandacht wordt besteed aan persoonlijke ontwikkeling en het samen optrekken. Twee lesblokken van elk drie contacturen maken de lesdag compleet. Buiten de lesdagen vormen praktijk en stage een wezenlijk onderdeel van de opleiding.

Doelgroep
De opleiding is met name bedoeld voor hen, die zich willen toeleggen op het brede spectrum van missionair werk en zich hiertoe (al dan niet beroepsmatig) willen bekwamen. Dit maakt deze opleiding geschikt voor een ieder die al werkzaam is binnen de kerk of christelijke organisatie en missionair actief wil zijn. Maar ook voor diegenen die nadenken over zending verder weg is dit een ideale manier om zich daarop voor te bereiden. Vakken over cultuur, communicatie en wereldreligies komen bijvoorbeeld van pas binnen de hedendaagse pluriforme samenleving in Nederland, maar zijn ook relevant voor diegene die nadenkt over een uitzending naar het buitenland.

Voor meer informatie
Zie voor meer informatie: www.eta.nl/MissionairWerk.html of neem contact op met de opleidingscoördinator Laura Dijkhuizen, MA: .


 

Lesdata 2013-2014

Laatste wijziging: 10 juli 2013

  Amersfoort Rotterdam Meppel Zwijndrecht
  Bijbelse en
Praktische
Theologie
Missionair
Werk
Bijbelse
Theologie
Bijbelse en
Systematische 
Theologie
Bijbelse en
Systematische

Theologie
September 7, 28 28 12, 19, 26 14 6, 27 
Oktober 19   3, 10, 17, 31 5, 12 4
November 2, 16, 30 2, 16 7, 14, 21, 28  9, 30 1, 22
December 14 14 12, 19  14 13
Januari 11, 25 11, 25 9, 16, 23, 30  11, 25 10, 24
Februari 8 8 6, 13, 27 7, 14
Maart 15, 29 1*, 15 6, 13, 20, 27 8, 22 7, 21
April 12 12 3, 10, 17, 24  5 4, 25
Mei 10, 24 10, 24 8, 15, 22  10, 24 9, 23
Juni 21 21 5, 12, 19, 26  14, 28 13, 27

Alle data zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

* 1 maart 2014: Studiedag Apologetiek met dr. Benno van den Toren.


 

Wijziging leslocatie: Van Steenwijk naar Meppel

21 januari 2013

 

PERSBERICHT
Zwijndrecht, 21 januari 2013

ETA en EPS wijzigen leslocatie: van Steenwijk naar Meppel

De Evangelische Theologische Academie (ETA) en het Evangelisch Pastoraal Studiecentrum (EPS), beiden onderdeel uitmakend van het Evangelisch College, veranderen per 1 februari één van de leslocaties. De huidige leslocatie in Steenwijk wordt ingeruild voor een nieuwe locatie in Meppel. Ook in Meppel zullen de lessen worden aangeboden op zaterdagen.

De reden voor de verandering van Steenwijk naar Meppel is het kwalitatief verbeteren van de lesaccommodatie. Ook is de locatie in Meppel beter bereikbaar voor de studenten uit het noorden van het land. De nieuwe locatie is de Kruiskerk van de Gereformeerde Kerk in Meppel.

De ETA is een interkerkelijk theologisch instituut en verzorgt al sinds 1984 op verschillende locaties in het land theologische deeltijdopleidingen op HBO-niveau. Naast Meppel (zaterdag) biedt de ETA ook opleidingen aan in Rotterdam (donderdagavond),  Zwijndrecht (vrijdagmiddag en - avond) en Amersfoort (zaterdag).
Het EPS verzorgt een 3-jarige opleiding Pastorale Hulpverlening op HBO-niveau in Meppel (zaterdag) en ook in Zwijndrecht (vrijdagmiddag en –avond).

Klik hier voor de adresgegevens van de nieuwe locatie.


 

Foto's diplomering

Foto's diplomering ETA & EPS in Zwijndrecht (11 januari 2013) en in Steenwijk (12 januari 2013)


rss